Βάση δεδομένων για τα μεταδεδομένα συγχρονισμού

Το Allway Sync δημιουργεί το φάκελο "_SYNCAPP" κατά τη διαδικασία συγχρονισμού. Ο φάκελος αυτός, περιέχει βοηθητικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία [αλγόριθμων συγχρονισμού]. (http://allwaysync.com/synchronization).